Algemene Voorwaarden / privacy beleid

Artikel 1 Algemene bepalingen

Onder de onderhavige algemene voorwaarden worden verstaan de nader aan te duiden bedingen, die worden geacht te zijn opgenomen in de door Bij Odette te sluiten overeenkomsten waaronder mede verstaan huurovereenkomsten waarbij Bij Odette als gebruiker wordt aangeduid en degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard of wordt geacht te hebben aanvaard, de wederpartij.

Artikel 2 Gebondenheid aan de algemene voorwaarden

De wederpartij is gebonden aan de algemene voorwaarden als tussen gebruiker en wederpartij een overeenkomst tot stand is gekomen door aanbod en aanvaarding en bij het aanbod verwezen is naar de algemene voorwaarden en de wederpartij van deze voorwaarden kennis heeft kunnen nemen, hetzij, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, de wederpartij voor de totstandkoming van de overeenkomst bekend is gemaakt waar de voorwaarden ter inzage liggen, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden.

Artikel 2 inschrijving

Inschrijving geschied door aanmelding via email of via het inschrijfformulier op de website: www.bijodette.eu. De leerling of daarvoor bevoegde, verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier of door ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar van de algemene voorwaarden van Bij Odette te hebben ontvangen. Op eerste verzoek wordt alsnog een exemplaar hiervan aan de cursist ter beschikking gesteld, c.q. aan hem/haar toegezonden of gemaild.

Artikel 3 duur les jaar en betaling lesgeld

De jaartarieven zijn berekend en worden per maand voldaan. Het les jaar bedraagt 38 lesweken

  1. Bij Odette is flexibel en klantgericht ingesteld. Na inschrijving geld een opzegtermijn van één maand.
  2. betaling van het lesgeld gebeurt steeds vóór de 1e van de maand.

Artikel 4 Huurovereenkomst

Men kan indien voorradig gebruik maken van een instrument welke onder contract verhuurd wordt. Men huurt per les jaar. De huurprijs is inbegrepen bij het lesgeld. Verdeling van de gelden is als volgt: bij een bedrag van 68 euro per maand, is daarvan 60 euro lesgeld en 8 euro service, onderhoud en verzekeringsgeld. Bij een bedrag van 72 euro per maand , is daarvan 60 euro lesgeld en 12 euro service, onderhoud en verzekeringsgeld.  Indien de overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd, zal verhuurder naar redelijkheid beoordelen of huurrestitutie zal worden verrekend. In huurovereenkomst vermelde voorwaarden zijn geldig. In geval van schade zijn in huurovereenkomst gestelde voorwaarden van kracht . Gedurende de huurtijd dient de wederpartij het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming als een goed huisvader te verzorgen, zelf te gebruiken en het noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring te geven. Wederpartij is verplicht gedurende de huurtijd de gehuurde zaken voor zijn kosten te onderhouden en er voor te zorgen dat deze  blijven verkeren in goede staat van onderhoud, verklarende wederpartij, dat de voorschreven door hem van gebruiker in huur ontvangen roerende zaken zich zonder uitzondering bevinden in nieuwe hetzij in gebruikte, doch goede staat van onderhoud. Eventuele herstellingen, wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden, uitsluitend te verrichten door gebruiker of in diens opdracht aangewezen derden, geschieden voor rekening van de wederpartij, nadat de noodzakelijkheid daarvan door wederpartij is kennis gegeven aan de gebruiker. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor wederpartij, zodat gebruiker in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kan worden gesteld. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de wederpartij of derden of wel overmacht, terzake van welk risico de wederpartij zich, middels gebruiker, dient te verzekeren dan wel op door gebruiker aan te geven wijze een vergoeding betaalt ter dekking van het verzekerde risico. De wederpartij verbindt zich gebruiker onmiddellijk kennis te geven van een eventuele beslaglegging op wederpartij’s roerende zaken of onroerende zaken of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surséance van betaling of onder curatelestelling, of zijn voornemen om Nederland metterwoon te verlaten, alsmede om de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld mededeling van de onderhavige overeenkomst te doen. Door gebruiker kan van wederpartij een waarborgsom geëist worden als zekerheid van de voor wederpartij geldende verplichtingen, welke bedrag gebruiker aan de wederpartij na beëindiging van de onderhavige overeenkomst zal restitueren, nadat al hetgeen wederpartij in verband met de onderhavige overeenkomst aan gebruiker verschuldigd is, volledig zal zijn betaald, terwijl gebruiker het recht heeft, het bedrag dezer waarborgsom zoveel mogelijk te verminderen met al het hem door wederpartij uit voormelde hoofde verschuldigde. De duur van de overeengekomen huurovereenkomst mag zonder toestemming van gebruiker niet worden overschreden. Na afloop van de desbetreffende overeenkomst zal de wederpartij de gehuurde zaken onverwijld in goede staat van onderhoud ter beschikking stellen aan gebruiker en aan deze afleveren.

Artikel 5 Huishoudelijke  richtlijnen

Bij Odette praktijk voor cello- en vioolles zal al het mogelijke in het werk stellen om aan de wensen van de leerling/huurder met betrekking tot de planning van de lessen te voldoen. Wanneer er een wijziging in agenda of planning moet plaatsvinden dan kan de leerling/huurder geen rechten aan eerder gemaakte afspraken ontleden.

Artikel 6 vakanties – Nationale feestdagen

Met uitzondering van de schoolvakanties (zoveel mogelijk gelijklopend met de vakanties van het primair onderwijs)  en gebruikelijke Nationale- en Christelijke feestdagen alsmede het sinterklaasfeest, vinden de lessen plaats gedurende het hele jaar. De lestarieven zijn berekend op 38 weken per jaar.  Lessen die vallen op bovenvermelde feestdagen hoeven niet worden ingehaald.

Artikel 7 verzuim van lessen

Verzuimde lessen door de leerling, om welke reden dan ook kunnen niet worden ingehaald, en worden niet gerestitueerd. In geval van  absenties door ziekte beoordeelt  gebruiker of leerling al dan niet in aanmerking komt voor inhalen of restitutie.

Verzuim van lessen ontheft de wederpartij nimmer van betaling van het lesgeld.

Artikel 8 persoonlijke gegevens

Wijziging van de persoonlijke gegevens van tegenpartij, zoals naam, adres ,  woonplaats en emailadres van tegenpartij dienen schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld.

Artikel 9 toepasselijk recht

Op alle transacties tussen gebruiker en wederpartij, zoals bedoeld bij deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

informatie brief privacy beleid